Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD – ÚPLNÉ ZNĚNÍ Všeobecné obchodní podmínky

    Tento ubytovací řád upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se smlouvou o ubytování v ubytovacích jednotkách („mobilheimech“) v areálu kempu Merlin´s Camp na adrese Chvalovice - Hatě 194, 669 02 Znojmo (dále jen „kemp“), uzavřené mezi provozovatelem kempu společností Excalibur City s.r.o., se sídlem Hatě 183, 669 02 Chvalovice, IČ: 255 15 705, (dále jen „ubytovatel“ nebo „provozovatel“) na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako ubytovaným na straně druhé (dále také jako „host“ nebo „ubytovaný“), v internetové prezentaci provozovatele na adrese www.merlinscamp.com (dále též jen „web“) a jinými způsoby komunikace na dálku a též uzavřené přímo v kempu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POKYNY PRO UBYTOVANÉ
    Tento ubytovací řád je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu. Každý host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem.
    Ubytovaný je povinen dodržovat pravidla stanovená ubytovacím řádem a pokyny správce kempu. V prostoru kempu se může ubytovat pouze host, který se řádně přihlásí na recepci.
    Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 15 hod, přihlášení na recepci je možné učinit do 18 hod. V den skončení pobytu jsou hosté povinni opustit ubytovací jednotku nejpozději v 11 hod. Nedodrží-li host tento termín, je oprávněn mu provozovatel naúčtovat další jeden celý den pobytu dle aktuálního ceníku provozovatele. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, řádně nepřihlášených k pobytu, je v kempu zakázáno.
    V době od 22.00 hod do 7.00 hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je správce kempu oprávněn dobu nočního klidu změnit.
    Užívání kempu je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekční nebo jinou parazitární nemocí a nebyla jim nařízena karanténa. Do areálu kempu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek. Hosté jsou povinni chovat se ukázněně a ohleduplně k ostatním hostům kempu. Hosté jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Komunální odpad je možné odkládat pouze do určených nádob na vyhrazených místech. V areálu kempu není dovoleno pálit jakékoliv odpady na ohni.
    Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd, a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu je 20 km/hod. Vozidla mohou parkovat pouze v prostorech k tomu určených. Parkování na travním porostu, i na krátkou chvíli, je nepřípustné. Noční jízdy vozidel v době nočního klidu po kempu jsou zakázány. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
    Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených. Ubytovací jednotky jsou vybaveny hasicími přístroji. V případě vzniku požáru je ohlašovna požáru recepce kempu. V případě požáru je host povinen postupovat dle vyvěšených požárních poplachových směrnic v ubytovacích jednotkách.
    Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v ubytovacích jednotkách i areálu kempu. Ve veškerých prostorách areálu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
    Psi a jiná zvířata mají vstup do kempu zakázán.
    V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu správce kempu přemísťován nábytek a jiná zařízení a nesmí být prováděny zásahy do rozvodů plynu a elektrické instalace. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče mimo drobných spotřebičů sloužících k hygieně (například fény, holicí strojky, elektrické zubní kartáčky apod.) Platí v nich zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
    Host je povinen šetřit vodou, elektřinou a neničit zařízení ubytovacích jednotek a kempu. Během pobytu se úklid v ubytovacích jednotkách neprovádí.
    Při ukončení pobytu je host povinen zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohouty, zavřít okna a dveře a klíče předat správci kempu. Ten zároveň převezme ubytovací jednotku a zkontroluje její stav.
    Za škody způsobené na majetku provozovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě způsobení škody uhradí host a náklady nutné pro uvedení do původního stavu.
    Provozovatel neodpovídá za věci ponechané hostem bez dozoru mimo uzamčenou a uzavřenou ubytovací jednotku, ani uvnitř ubytovací jednotky. Při jakémkoli porušení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn uložit hostu pokutu za porušení ubytovacího řádu ve výši 5.000 Kč, při hrubém porušení ubytovacího řádu neprodleně po předchozí výstraze vypovědět smlouvu o ubytování a vykázat hosta z areálu kempu, a v obou případech též využít asistence Policie ČR.

VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
    Na základě smlouvy o ubytování poskytne ubytovatel ubytovanému přechodně ubytování (právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování – ubytovací jednotku v kempu, jakož i další prostor v kempu, dále též také jen „ubytovací služby“) na ujednanou dobu za sjednanou cenu ubytování. Je-li smluvní stranou na straně ubytovaného spotřebitel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem zejména v rozsahu jeho ustanovení § 1810 a násl. o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení těchto obchodních podmínek platí, pokud smluvní strany nesjednají ve smlouvě o ubytování jinak.
    Není-li sjednáno jinak, poskytují se ubytovací služby na maximální délku 2 měsíců v termínu dle volby hosta. Předmětem ubytovacích služeb je ubytování v ubytovacích jednotkách, jejichž bližší popis je uveden v internetové prezentaci na webu k dispozici na recepci kempu. Informace o ubytovacích jednotkách, včetně uvedení cen za ubytování v ubytovacích jednotkách a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u každé ubytovací jednotky v rámci prezentace na webu nebo jsou k dispozici na recepci kempu. Ceny za ubytování jsou uvedeny včetně DPH. Ceny za ubytování včetně všech zákonných poplatků i místního poplatku z ubytovací kapacity jsou uvedeny na webu. Ve výjimečných případech je provozovatel oprávněn nabídnout hostovi jinou ubytovací jednotku, než kterou si objednal. Toto náhradní ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od objednaného.

    Zvláštní ustanovení pro uzavírání smluvního vztahu za užití prostředků komunikace na dálku
    Prezentace ubytovacích jednotek na webu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku. Host si objednává ubytovací služby písemnou formou – vyplněním a odesláním elektronického rezervačního formuláře na webu. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou: jméno a příjmení hosta, den a místo narození, adresa trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail); v případě právnických osob či fyzických osob podnikajících obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo; a dále zvolená ubytovací jednotka a požadovaný počátek a konec poskytování ubytovacích služeb. Změny v objednávkovém formuláři je možné učinit až do jeho konečného potvrzení v kroku "rekapitulace objednávky" stiskem tlačítka "odeslat objednávku".
    Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení hosta o tom, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem a zásadami ochrany osobních údajů.
    Smlouva o ubytování je uzavřena doručením oznámení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu hosta. Ubytovatel se zavazuje zabezpečit ubytovanému služby v potvrzeném rozsahu a času a ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli smluvenou cenu ubytovacích služeb, případně zaplatit ubytovateli storno poplatek jak uvedeno v čl. V. tohoto ubytovacího řádu.
    Na základě prezentace ubytovacích jednotek na webu je host také oprávněn požádat provozovatele o učinění nabídky na poskytnutí ubytovací služby telefonicky či e-mailem na kontaktní adresy a telefonní čísla uvedená v internetovém obchodě; nejedná se o objednávku ani návrh na uzavření smlouvy o ubytování. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou žádost jsou stejné jako v případě vyplnění a odeslání elektronického rezervačního formuláře. Provozovatel e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu hosta zašle hostovi návrh na uzavření smlouvy o ubytování, včetně odkazu na tento ubytovací řád. Host nabídku přijímá zejména uhrazením ceny za sjednané ubytovací služby, potvrzením o přijetí hostem na e-mailovou adresu provozovatele, případně též jinými způsoby.
    V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně provozovatele při uvedení ceny ubytovacích služeb na webu, nebo v průběhu uskutečňování objednávky, není provozovatel povinen poskytnout hostovi ubytovací služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že hostu bylo zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Pokud již došlo k uzavření smlouvy o ubytování, smlouva se tímto ruší a provozovatel zašle hostu na e-mailovou adresu hosta pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy o ubytování a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí hostem na e-mailovou adresu provozovatele, nebo uhrazením ceny za sjednané ubytovací služby, podle toho co nastane dříve.

CENA ZA UBYTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, ŠKODY A SANKCE
    Cenu za ubytovací služby může host uhradit platbou prostřednictvím platební brány či platební kartou akceptovanou provozovatelem, případně jiným způsobem, který provozovatel aktuálně umožňuje při objednání ubytovacích služeb na webu, v případě objednávky ubytovacích služeb prostředky komunikace na dálku převodem na bankovní účet provozovatele, a při uzavření smlouvy o ubytování přímo v kempu v hotovosti nebo platební kartou akceptovanou provozovatelem.
    Cena za ubytování je splatná v případě uzavření smlouvy o ubytování přímo v kempu ihned při uzavření smlouvy o ubytování, v případě objednávky ubytovacích služeb na webu je splatná nejpozději při uzavření smlouvy o ubytování. V případě objednávky ubytovacích služeb prostředky komunikace na dálku (telefonická nebo emailová objednávka) je cena za ubytování splatná v okamžik uzavření smlouvy při příjezdu hosta do kempu před nástupem na ubytování.
    Při příjezdu do kempu a přihlášení na recepci kempu je vyžadováno uhrazení zálohy na případné škody na ubytovací jednotce, areálu kempu nebo jiném majetku provozovatele ve výši 40 EUR nebo 1.000,- Kč dle volby hosta. Tato záloha bude hostovi v plné výši vrácena při odjezdu z ubytovací jednotky, pokud nedojde k žádným škodám na ubytovací jednotce, areálu kempu nebo jiném majetku provozovatele, za které by odpovídal host.
    Provozovatel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které odmítnou splnit své povinnosti a předložit doklad k prokázání totožnosti, zejména pro splnění povinností provozovatele vyplývajících z příslušných ustanovení zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky či zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. V takovém případě má provozovatel právo vypovědět případně již uzavřenou smlouvu o ubytování z důvodu pro nenastoupení hosta k poskytování ubytovací služby a hrubého porušení ubytovacího řádu. Host nemá v takovém případě nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci či nárok na vrácení ceny ubytovacích služeb či její části.
    Host je povinen se ihned po příchodu do ubytovací jednotky přesvědčit o úplnosti vybavení a jejího stavu a případné zjevně chybějící či poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na recepci kempu. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit ji na recepci kempu.
    V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci kempu. V případě, že tak neučiní, provozovatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 500 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ihned.
    V případě, že host v den skončení poskytování ubytovacích služeb ve stanovenou dobu ubytovací jednotku nepředá a provozovatel jej vyzve k jejímu opuštění, nebo není-li host přítomen v ubytovací jednotce, vyhrazuje si provozovatel právo věci hosta vyklidit a tyto hostu uschovat.

UKONČENÍ SMLOUVY, STORNO POPLATKY
    Mimo dohodu stran a způsoby ukončení trvání smlouvy o ubytování daná zákonem zejména v § 2201 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku, má host právo uzavřenou smlouvu o ubytování kdykoliv vypovědět bez výpovědní doby. Za výpověď smlouvy se považuje rovněž skutečnost, že se host nedostaví k poskytování ubytovací služby na základě uzavřené smlouvy o ubytování ve sjednaném termínu. Host je v případě výpovědi dle tohoto odstavce povinen uhradit provozovateli storno poplatek ve výši 100% ceny ubytovací služby v případě, je-li smlouva vypovězena později než 7 dní nebo pokud se host vůbec nedostaví k čerpání ubytovací služby ve stanoveném termínu.
    Není-li cena za ubytování uhrazena ve sjednaném termínu dle čl. IV. tohoto ubytovacího řádu, účinnost uzavřené smlouvy o ubytování zaniká dnem následujícím po uplynutí sjednaného termínu. Pro případ, že k zániku účinků smlouvy o ubytování dojde později než 7 dní před sjednaným termínem započetí poskytování ubytovacích služeb, host je povinen uhradit provozovateli storno poplatek ve výši 100% ceny sjednané ubytovací služby.
    V souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku hostu jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory provozovatele, jelikož provozovatel poskytuje plnění dle smlouvy o ubytování v konkrétním hostem zvoleném termínu.
    Provozovatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby z důvodu nenastoupení hosta k poskytování ubytovací služby a to v případě, že host se nedostaví k nástupu do ubytování nejpozději ve 12 hodin dne následujícího po dni plánovaného začátku ubytování dle uzavřené smlouvy. Provozovatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby rovněž v případě hrubého porušování hostem ubytovacího řádu nebo právních předpisů i přes předchozí výstrahu provozovatele. Host nemá v takovém případě nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci či nárok na vrácení ceny ubytovacích služeb či její části.

REKLAMACE A INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ
    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Nemá-li poskytovaná ubytovací služba sjednané nebo alespoň obvyklé vlastnosti příp. vlastnosti dle účelu uzavírané smlouvy o ubytování, je host oprávněn u provozovatele uplatnit práva z vadného plnění ubytovací služby, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Host je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, či specifikovat své požadavky co do důvodu a výše.
    Provozovatel je povinen hostu, jenž je spotřebitel, vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace host požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, není-li reklamace vyřízena ihned na místě v souladu s požadavky hosta nápravou pochybení provozovatele či poskytnutím náhradní služby případně pokud to není možné i poskytnutím přiměřené slevy. Provozovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel s hostem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení ve smyslu § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mailová adresa: adr@coi.cz, telefon: +420 296 366 360). Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi hostem a provozovatelem ze smlouvy o ubytování. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Provozovatel je oprávněn k poskytování ubytovacích služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
    Podmínky a informace ohledně zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), jsou uvedeny v zásadách zpracování osobních údajů dostupných na internetových stránkách provozovatele www.merlinscamp.com a též v listinné podobě v recepci kempu, se kterými má host možnost se kdykoli seznámit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    V ostatních otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se host a ubytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky a případné spory řešit přednostně smírnou cestou.
    Ubytovatel není ve vztahu k ubytovanému vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Smlouva o ubytování včetně obchodních podmínek uzavřená za užití elektronických prostředků komunikace na dálku je archivována provozovatelem v elektronické podobě a je přístupná u ubytovatele na základě předchozího požadavku ubytovaného. Smlouva o ubytování je uzavírána v českém jazyce. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, ubytovatel si neúčtuje jakékoli poplatky.
    Jsou-li ve smlouvě o ubytování či tomto ubytovacím řádu stanoveny pro případy porušení smluvních či zákonných povinností hosta smluvní pokuty, nezaniká zaplacením těchto smluvních pokut právo provozovatele na náhradu škody způsobené porušením takové povinnosti.
    Ubytovaný tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
    Pokud vztah založený smlouvou o ubytování obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kontakty na provozovatele: tel.: 770 105 013, e-mail: info@merlinscamp.com

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2019

 

EXCALIBUR CITY s.r.o.
Chvalovice – Hatě 194
CZ-669 02 Znojmo
Sie erreichen uns unter:
info@merlinscamp.com
+420 770 105 013