Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Excalibur City s.r.o., se sídlem Hatě 183, Chvalovice, PSČ 669 02, IČ: 255 15 705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29444, (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako:

- návštěvníky Jukebox & Pinball, Time Travel Museum Terra Technica v nákupním a zábavním centru Family City a
- uživatele webových stránek www.terratechnica.info,
- účastníky námi pořádaných spotřebitelských soutěží v Terra Technica nebo na facebookovém profilu Terra Technica (https://www.facebook.com/Terratechnicajukes), jakož i
- hosty ubytované v námi provozovaném Merlin’s Camp nacházejícím se na adrese Hatě 194, 669 02 Chvalovice (dále jen „ubytovaný“) a
- účastníky námi pořádaných akcí souvisejících se službami Merlin’s Camp a
- zájemce o ubytování v Merlin’s Camp,
- uživatele webových stránek www.merlinscamp.com,
- uživatele webových stránek www.merlinsfarm.cz,
- návštěvníky Merlin’s Farm v nákupním a zábavním centru Family City,
- účastníky námi pořádaných akcí v Merlin’s Farm
- účastníky námi pořádaných spotřebitelských soutěží v Merlin’s Farm nebo na facebookovém profilu Family City informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

- jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
- jak tyto údaje využíváme,
- komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
- po jakou dobu údaje zpracováváme,
- jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva.

Pokud něčemu nerozumíte či potřebuje další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit také na emailové adrese info@terratechnica.info nebo info@merlinscamp.com nebo info@familycity.com.

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme proto:

- abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o které jste požádali např. prostřednictvím kontaktního formuláře na www.terratechnica.info, prostřednictvím telefonu či elektronické pošty, a to na základě našeho oprávněného zájmu;
- abychom plnili své smluvní závazky, které k Vám máme, například pokud jste si zakoupili permanentku – roční kartu do Terra Technica, nebo v případě, že jste ubytovaný v Merlin’s Camp;
- abychom mohli používat fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci, propagaci našich aktivit jako provozování Tera Technica, Merlin’s Camp či Merlin’s Farm a propagaci nákupního a zábavního centra Family City, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo s námi uzavřeli smlouvu;
- v případě námi pořádaných spotřebitelských soutěží za účelem organizace takové soutěže (administrace, vyhodnocení a vyhlášení výherců) ke splnění našich právních povinností jako pořadatele (např. dle zákona o ochraně spotřebitele) a na základě našeho oprávněného zájmu na marketingu spojeném se soutěží (včetně vyhlášení výherců jejich zveřejněním;
- abychom chránili své zájmy, včetně ochrany a podpory našeho podnikání;
- že máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci, propagaci Terra Technica, propagaci Merlin’s Camp, propagaci Merlin’s Farm a propagaci nákupního a zábavního centra Family City;
- abychom splnili své právní povinnosti, např. v případě ubytovaných osob povinnosti dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, nebo
- abychom Vám mohli zasílat newslettery, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, produktech a službách, které poskytujeme a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat, a to na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci našich produktů a služeb (přímý marketing), pokud jste jako náš zákazník zasílání obchodních sdělení od nás neodmítli, nebo na základě Vašeho souhlasu se zasíláním newsletteru.

Plnění smlouvy, komunikace

Poskytnutí údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, abychom mohli smlouvu s Vámi uzavřít a splnit nebo abychom Vás mohli kontaktovat. V případě uzavření smlouvy o ubytování je poskytnutí některých údajů nutné z důvodu plnění zákonné povinnosti k odvodu a výběru místních poplatků, příp. hlášení pobytu cizinců. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Propagace

Pokud jste nám dali souhlas ke zpracování osobních údajů, Vás či Vašeho dítěte, například pro propagační využití fotografií či zvukových a obrazových záznamů, na kterých jste Vy či Vaše dítě zachyceni, můžete souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@terratechnica.info.

Dokumentace pořádaných akcí

Akce pořádané v Terra Technica, Merlin’s Camp a v Merlin’s Farm zpravidla dokumentujeme a pořizujeme fotografie účastníků anebo zvukové a obrazové záznamy (dále jen „fotografie a záznamy“), na kterých jsou účastníci zachyceni. Tyto fotografie a záznamy umísťujeme na webové stránky týkající se pořádané akce jako je www.terratechnica.info, www.merlinscamp.com anebo www.merlinsfarm.cz (podle toho, které aktivity se akce týká) a webové stránky nákupního a zábavního centra Family City www.familycity.com a na naše uživatelské účty a účty zřízené pro danou akci na sociálních sítích (českých a rakouských) jako je Facebook či Instagram. Tyto fotografie a záznamy zachycují průběh dané akce a nemáme v úmyslu jakkoli zpracovávat citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které mohou být na takových fotografiích a záznamech také zachyceny. Na webových stránkách týkající se pořádané akce Vás či Vaše dítě nebudeme označovat na zveřejněných fotografiích jako konkrétní účastníky. Na sociálních sítích může být takové označení konkrétní osoby možné, záleží však na tom, jak máte nastavenu ochranu soukromí Vy jako uživatel takové sítě.
Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte organizátora na místě, rádi Vám poskytneme doplňující informace a vysvětlení.
Pokud si přesto nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie či záznamu, na kterém jste na akci zachyceni, dejte nám vědět v případě akce Terra Technica na emailovou adresu info@terratechnica.info, v případě akce Merlin’s Camp na emailovou adresu info@merlinscamp.com a v případě akce Merlin’s Farm na emailovou adresu info@familycity.com a učiníme potřebná opatření.

Newsletter nákupního a zábavního centra Family City

V případě, že jste nás požádali o zasílání newsletteru týkající se nákupního a zábavního centra Family City, zahrnující také Merlin’s Camp, Merlin’s Farm, Terra Technica či Merlin’s Kinderwelt, udělili jste nám tím souhlas se zpracováním Vaší emailové adresy, příp. jména a příjmení. Vaše údaje používáme právě k tomu, abychom Vám mohli zasílat newslettery, které obsahují obchodní sdělení o novinkách, produktech a službách, které sami poskytujeme anebo se týkají nákupního a zábavního centra Family City, a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@familycity.com a newsletter Vám již zasílat nebudeme. Newsletter může být rozesílán prostřednictvím našich obchodních partnerů.

Obchodní sdělení Merlin’s Camp

V případě, že jste naším zákazníkem – ubytovaným v Merlin’s Camp a neodmítli jste zasílání obchodních sdělení o našich novinkách, produktech a službách pro účely přímého marketingu, můžeme, na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše služby, Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu využít k tomu, abychom Vám takové sdělení zasílali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebudete to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu info@merlinscamp.com nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Navíc Vás budeme v každém takovém sdělení informovat o možnosti a způsobu, jak v budoucnu odmítnout přijímání elektronických obchodních sdělení.

Pořádání spotřebitelských soutěží

Poskytnutí osobních údajů za účelem organizace spotřebitelských soutěží (např. na našem facebookovém profilu) je dobrovolné, je však předpokladem účasti v soutěži, bez poskytnutí osobních údajů se soutěže nelze účastnit.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:
a) jméno a příjmení
b) popřípadě jméno a příjmení zákonného zástupce
c) adresa
d) telefonický kontakt
e) emailová adresa
f) podpis

v případě účastníků spotřebitelských soutěží:
a) jméno, příjmení, případně přezdívka, a
b) údaje o zapojení se do soutěže (datum a čas, údaj o výhře, vyzvednutí výhry a související komunikace)

u ubytovaných dále:
a) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
b) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
c) datum narození
d) státní občanství
e) doba ubytování
f) účel pobytu
g) údaje nutné pro prokázání výjimek ze zákonné povinnosti k odvodu a výběru místních poplatků (osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu)
h) další údaje, které nám sdělíte v případě Vašeho souhlasu nebo uzavření smlouvy týkající se propagace také
a) zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy;

u uživatelů webových stránek www.terratechnica.info osobní údaje sdělené prostřednictvím kontaktního formuláře a u zájemců o ubytování v Merlin’s Camp:
a) jméno a příjmení
b) emailová adresa
c) další údaje, které nám sdělíte;

u účastníků námi pořádaných akcí:
a) zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy
b) další údaje, které nám sdělíte.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se například o naši účetní kancelář, fotografa, poskytovatele marketingové kampaně, rozesílatele newsletteru, portály poskytující zprostředkování ubytovacích služeb apod. Nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Pokud jde o osobní údaje zachycené na fotografiích a záznamech z námi pořádané akce, tyto jsou přístupné uživatelům webové stránky týkající se pořádané akce jako je www.terratechnica.info, www.merlinscamp.com, www.merlinsfarm.cz a www.familycity.com a českých a rakouských sociálních sítí jako je Facebook a Instagram.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny jiným subjektům z důvodu plnění zákonných povinností, jako jsou orgány státní moci, včetně cizinecké policie ČR.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, tedy konkrétně:

- v případě osobních údajů poskytnutých v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací, o které jste požádali např. prostřednictvím emailové zprávy (či telefonu (zejména zájemci o ubytování) či prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, po dobu zpravidla 6 měsíců;
- po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a z důvodu právní ochrany další čtyři roky poté, nebo
- v případě organizace spotřebitelských soutěží po dobu plnění právních povinností a doby jejich kontroly (například dle zákona o ochraně spotřebitele) a po dobu trvání oprávněného zájmu; - v případě ubytovaných minimálně po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů);
- v případě fotografií a záznamů pro propagaci po dobu dle uděleného souhlasu, nebo do odvolání souhlasu;
- v případě fotografií a záznamů z pořádaných akcí v případě fotografií a záznamů po dobu existence společnosti či našeho pořádání obdobných akcí;
- v případě zpracování založeném na Vašem souhlasu k zasílání newsletteru do jeho odvolání; nebo
- po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich právních zájmů;

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný, a proto nemůžeme zaručit 100 % bezpečnost takto posílaných dat.

Pokud by i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informuji, a to především prostřednictvím poskytnuté emailové adresy.

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:

a) právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
b) právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
d) právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat;

pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

f) právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na shora uvedené adrese nebo na emailové adrese info@terratechnica.info (v záležitostech Terra Technica), info@merlinscamp.com (v záležitostech Merlin’s Camp) nebo info@familycity.com (v záležitostech Merlin’s Farm)

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování osobních údajů dětí

Při poskytování našich služeb zpracováváme v nezbytném rozsahu také osobní údaje dětí, například pokud se jedná o evidenci ubytovaných osob či záznamy pro účely propagace či záznamy pro účely dokumentace pořádané akce. Ohledně zpracování osobních údajů dětí komunikujeme s ohledem na věk dětí zpravidla s osobami, které vykonávají rodičovskou zodpovědnost k dítěti, tedy převážně s rodiči. Tyto zásady, včetně shora popsaných práv, samozřejmě platí plně i pro zpracování osobních údajů dětí.
Naše webové stránky www.terratechnica.info nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let v této souvislosti nezpracováváme. Pokud si myslíte, že Nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese info@terratechnica.info a učiníme opatření ke smazání takových údajů.

Další zpracování

Prostory nákupního a zábavního centra Family City, včetně prostor Terra Technica a prostor Merlin’s Camp, jsou za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku Nás jako správce a monitorovaných osob monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o zpracování osobních údajů kamerovým systémem jsou k dispozici u Nás na místě, a to na Centrálním pracovišti ostrahy – kancelářská budova na adrese Hatě č. p. 182, 66902 Chvalovice, jakož i na recepci pro Merlin’s Camp nacházející se v Jukebox & Pinball, Time Travel Museum Terra Technica na adrese Hatě č. p. 194, 669 02 Chvalovice.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme podle našeho uvážení aktualizovat s cílem zohlednit změny našich postupů týkajících se zpracování osobních údajů. Doporučujeme proto průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data uvedené účinnosti. Pokud budete nadále používat naši webovou stránku, jakmile nabudou změny účinnosti, znamená Vaše trvající používání naší internetové stránky, že jste s těmito změnami seznámeni.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 07.06.2024

 

EXCALIBUR CITY s.r.o.
Chvalovice – Hatě 194
CZ-669 02 Znojmo
Sie erreichen uns unter:
info@merlinscamp.com
+420 770 105 013