Copyright

VLASTNÍK TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

Excalibur City s.r.o.
Chvalovice-Hate
Chvalovice-Hatě 183
CZ-669 02 Znojmo
CZ699001030

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud není prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany autora. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.

2. Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hypertextové odkazy“), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost nést odpovědnost nastala pouze v případě, že by si autor byl vědom obsahu a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství stránek, na které se odkazuje. Výslovně se proto distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené na vlastních webových stránkách autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, mailingových seznamech a všech ostatních formách databází vytvořených autorem, k jejichž obsahu je možný externí přístup. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá pouze poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a právo označování
Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích osob! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou obrázky, schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana údajů
Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), je zadání těchto údajů uživatelem dobrovolné. Využívání a placení všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné a přiměřené – povoleno i bez poskytnutí těchto údajů nebo s poskytnutím anonymizovaných údajů či pseudonymu. Použití kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy zveřejněné v tiráži nebo podobných informací třetích stran pro předávání informací, které nejsou výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamů, kteří tento zákaz porušují.

5. Právní účinnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, z níž jste na tuto stránku přešli. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou nebo nejsou úplně v souladu se zákonem, zůstává obsah a platnost ostatních částí dokumentu touto skutečností nedotčena.

6. Právní upozornění
Texty a obrázky zveřejněné na těchto webových stránkách podléhají autorským právům. Použití a/nebo reprodukce textů a obrázků vyžaduje výslovné povolení. Veškeré informace jsou bez záruky.

EXCALIBUR CITY s.r.o.
Chvalovice – Hatě 194
CZ-669 02 Znojmo
Sie erreichen uns unter:
info@merlinscamp.com
+420 770 105 013